U okviru Nemačke razvojne saradnje, GIZ primenjuje integrisani pristup u podsticanju zapošljavanja, koji povezuje ponudu i tražnju na tržištu rada, tj. povezuje poslovni sa obrazovnim sektorom kreiranjem i primenom aktivnih mera zapošljavanja i podrškom tržištu rada.

Podrška razvoju poslovnog sektora, kreiranje i poboljšanje ponude radnih mesta na tržištima usluga i dobara, vezuje se za razvoj privatnog sektora (Private Sector Development – PSD). Podrška obezbeđivanju zapošljivosti na tržištu obrazovanja i obuka se vezuje za reformu srednjeg stručnog obrazovanja (Reform of Vocational Education and Training – VET) koja se odvija kroz primenu kooperativnog modela saradnje srednjih stručnih škola i kompanija koji omogućava učeniku učenje na random mestu.

Omogućavanje boljih uslova za položaj mladih na tržištu rada (Youth Employment Promotion – YEP) se ostvaruje se kroz podršku institucijama i organizacijama koje mogu da podrže mlade i konkretne mere podrške mladima.

Mere koje su na raspolaganju mladima u okviru GIZ YEP projekta su:

1. Usluge informisanja, savetovanja i posredovanja koje pružaju institucije i organizacije koje podstiču zapošljavanje mladih i koje unapređuju usluge informisanja mladih: Karijerni kutak u srednjim stručnim školama, kancelarijama za mlade, Centri za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i klubovi za traženje posla;

2. Stručne obuke: koje omogućuju unapređivanje stručnih i tehničkih znanja i kompetencija mladih koji ulaze na tržište rada, a zasnivaju se na realnim potrebama na tržištu rada;

3. Podrška samozapošljavanju i preuzetništvu mladih u IT i kreativnim industrijama u centrima i hub-ovima kao i u poljoprivredi kao podrška mladima iz seoskih sredina za uključivanje u poljoprivredne zadruge;

4. Podrška uključivanja mladih kroz socijalno preduzetništvo.

Svaka mera u okviru ove četiri ključne oblasti ima za cilj da se prevaziđe neusklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u skladu sa lokalnim uslovima i potrebama tržišta rada, da se unaprede veštine potrebne za obavljanje određenog zanimanja ili da se mladi podstaknu na preduzetništvo i samo zapošljavanje.

 

Povezivanje lokalnih institucija, organizacija, kompanija i samih mladih kroz dijalog omogućava iskustvo i unapređenje lokalne prakse i politike za podsticanje zapošljavanja mladih i vodi ka uspostavljanju lokalne inicijative za zapošljavanje mladih. Iskustva, primeri dobre prakse i preporuke proistekle iz lokalne inicijative za zapošljavanje mladih se prenose široj stručnoj javnosti s ciljem da se podrži unapređenje lokalnog i nacionalnog okvira za podsticanje zapošljavanja mladih.

Nacionalni dijalog pod nazivov Zajednička vizija – Podsticanje zapošljavanja mladih je platforma za ovaj vid razmene i dogovora.